T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí đ?c đ?a đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. Trong qu?n th? du l?ch Đ?C ĐÁO này, Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t? v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Vài năm n?a, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng phát tri?n du l?ch c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c bao b?c b?i thiên nhiên, có h?n 480 ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m n?i b?t c?a nó là bãi bi?n tr?i dài h?n 1km, r?ng 23 ha. M?t trong nh?ng đ?c đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là toàn b? n??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, so v?i đ? đ?c c?a n??c bi?n ? Đ? S?n. Đây là tên g?i chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, Thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n s? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t c? n??c, v?i di?n tích 480 ha. Đây là m?t trong nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n ti?m năng và đ?t giá nh?t c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:04:55 (332d)